مشکلات بیکاری درشرق کوردستان و تأثيرات نگاتیو آن

جمعیت حقوق بشر کوردستان:افزایش آمار بيكارى در شرق كوردستان وايران باعث به وجود آمدن مشكلات اجتماعى بسيارى شده كه در جديد ترين آن تنها در طول هفتەی گذشته دو نفراز همشهريان كرماشانى بەدلیل بیکاری وعدم توانایی در پرداخت مخارج زندگی، بە زندگی خود پایان دادند.

یکی از این دونفر جوانی بەنام حمید رضا مقصود نژاد اهل شهر کنگاور استان کرماشان شرق  کوردستان استکە بە دلیل بیکاری وفشار زندگی بە زندگی خود پایان داد.

استان کرماشان یکی ازغنی ترین استانهای شرق کوردستان وایران از لحاظ کشاورزی، منابع زیرزمینی از قبیل نفت،گاز،آهن و…است کە اگر از پتانسیل موجوداستفادە شود زمينه به وجود آمدن هزاران شغل وبستر مناسب براى شهروندان كرماشانى را دارد.اما بەدلیل فقدان برنامە وبرنامە ریزی صحيح،دلایل امنتی،تبعيض،و نگاە سیاسی هیچ تلاشی جهت آباد کردن این استان از سوی مسئولین حکومتی دیدە نمی شود.
درهمین رابطه سەشنبە گذشته۱۸ اسفند دختر۱۸ سالەای بە نام”ف” ساکن بهاران سقز ازشرق کوردستان به خاطر فقر ومشکلات زندگی اقدام بە خود کشی کرد.

طبق آمارهاى رسمى وغير رسمى  استانهای شرق کوردستان دارای بیشترین  آمار بيكارى  بین استانهای ایران را دارا هستند كه بیکاری و نبودن فرصتهاى شغلى باعث به وجود آمدن مشكلات زياد اجتماعى شدە کە از تأثيرات آن مى توان به خودكشى،طلاق،مهاجرت و …اشاره كرد.

این در حالی است کە استانهای شرق کوردستان دارای بیشترین پتانسیل وموقعیت ایجاداشتغال را در ایران دارا هستند. کشاوزری،سرچشمەهای آب و رودها،نفت،گاز ،معدنهای سنگ،آهن،طلا،صنعت توريسم،مناطقى بسيار زيبا همە وهمە فرصتهایی است کەکمترین جایی در خاورمیانە دارای همچنین پتانسیل یکجایی باشد،کە بدون توجە رهاشدەاند.

مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران بەدلایل امنیتی ونگاه سیاسی، کوچکترین تلاشی جهت آبادانى وايجادزمينه پیشرفت اقتصادى در مناطق شرق كردستان نمى كنند وحتى گاها خود تعمدا سد راە استفادە از این فضاى آماده جهت پیشرفت می شوند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان
09.03.2016