دو نفر از بازداشت شدەگان کورد روانە زندان ارومیە شدند

طبق گزارشی  کە بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است دو نفر از  فعالان سیاسی کورد در شرق کردستان  بە نامهای «متین خضری »و «حسین احمدپور» کە از ٢٤ ابان ماە سال جاری در بازداشتگاە ادارە اطلاعات ارومیە نگهداری شدەاند در چند روز گذشتە بە زندان ارومیە انتقال داده شدند.

«متین خضری » متولد سال١٣٧٦ و «حسین احمدپور » متولد سال ١٣٦٩ ،بعد از بازداشت  توسط نیروهای امنیتی  در شهر  بوکان روانە  ادارە اطلاعات  در ارومیە شدند این دو زندانی کورد بعد از حدود ٧٠ روز  کە از بازداشت شدن انها می گذرد بە زندان ارومیە روانە شدند.

طبق اخباری کە تاکنون منتشر شدە است  ،این دو نفر بە اتهام عضویت در احزاب کوردستانی و قتل دستگیر شدەاند. اما تاکنون هیچکدام از این اتهامات  بە اثبات نرسیدە است.

در همین رابطە  گزارش شده است کە  این دو شهروند بازداشتی، تابحال با هیچ وکیلی ملاقات نداشتەاند و حق استفادە از وکیل را از انها سلب نمودەاند.

طبق اطلاعات بدست امدە «عبدللە محمودزادە، هاشم قدرتی ، خسرو عبداللە بیگی »و دو نفر دیگر بە نامهای «کاوە و مرتضی »و چندین نفر دیگر در رابطە با همین پروندە دستگیر شدە کە با تودیع وتامین وثیقئ اصداری به صورت موقت آزاد شده اند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160310