بمبارانهای ترکیە موجب تخلیە روستاهای کوردستان شدە است

حملات هوایی و بمباران‌های ارتش ترکیه‌ در جنوب کوردستان، کە در ادامە جنگ ترکیە علیە شمال کوردستان می باشد، باعث

بیشتر بخوانید