بمبارانهای ترکیە موجب تخلیە روستاهای کوردستان شدە است

حملات هوایی و بمباران‌های ارتش ترکیه‌ در جنوب کوردستان، کە در ادامە جنگ ترکیە علیە شمال کوردستان می باشد، باعث شدە است کە مردم و ساکنین نواحی مرزی جنوب کوردستان مهاجرت کردە و روستاهای خود را رها کنند.

بر اساس اخبار منتشر شدە تاکنون دست‌کم 100 روستای منطقه‌ سوران واقع در شمال شرق هەولێر و نزدیک مرزهای ترکیه(شمال کوردستان)،‌ خالی از سکنه‌ شده‌اند.

حملات جدید دولت و  ارتش ترکیه‌ علیە ملت کورد در شمال کوردستان و مناطق شمالی اقلیم کردستان که‌ محل استقرار نیروهای نظامی پ.ک.ک است، در حالی اتفاق می افتد کە پروسە صلحی برای حل مسئلە کورد در جریان بود، در پی انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 ترکیه‌ و موفقیت کوردها در این انتخابات، دولت ترکیە بە پرویە صلح پایان داد و زار دیگر حملات نظامی وسرکوب ملت کورد را اغاز کرد.

کاروان کریم‌خان مدیریت اجرایی منطقه‌ سیده‌کان از توابع سوران واقع در شمال اقلیم کردستان و نزدیک مرزهای ترکیه‌ (شمال کوردستان)در این خصوص به‌ سایت رسمی حزب دمکرات کوردستان گفت است:  به‌ دلیل حملات هوایی ترکیه‌،‌ تاکنون دست‌کم 100 روستا از مجموع 250 روستای منطقه‌ سیده‌کان، خالی از سکنه‌ شده‌اند.

حملات ترکیە بە جنوب کوردستان، نقض اشکار حاکمیت ارضی جنوب کوردستان می باشد، قوانین بین المللی چنین اقدامی را ممنوع و برهم زدن صلح جهانی ذکر کردە است، همچنین بمباران نواحی مسکونی کە شهروندان ادی در ان زندگی می کنند، نقض اشکار حقوق بشر می باشد.

قابل ذکر است کە حکومت جنوب کوردستان تاکنون هیچ واکنشی بە تعرضهای دولت ترکیە نشان ندادە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان