احیای اردوگاە کار اجباری آلمان نازی برای متهمین بە جای حبس / دیکته در زندان‌های ایران «کرماشان»

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: رئیس‌ دادگستری جمهوری اسلامی در کرماشان «محمدرضا عدالت‌خواه» از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن متهمین به‌جای تحمل حبس به پاک‌سازی و نظافت مسیر تردد زائرین اماکن مذهبی خواهند پرداخت.

وی در نشستی در این بارە اظهار داشتە است که این طرح از شهرستان اسدآباد شروع می‌شود و تا مرز خسروی ادامه خواهد داشت.

اعلام این طرح در حالی است کە جمهوری اسلامی ایران بە دلایل و شیوەهای متفاوت زندانیان را تحت‌فشار قراردادەاند و با طرح‌هایی مانند حفظ قرآن، شرکت اجباری در نماز و… سعی در  بەانقیاد درآوردن این زندانیان می‌کنند.

طرح  پاک‌سازی و نظافت مسیر تردد زائران جدا از اینکە توهین و بی‌احترامی بە این زندانیان است، یادآور  اردوگاەهای کار اجباری دوران آلمان نازی است کە در ان زندانیان مجبور بە کار اجباری بودند.

سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هموارە با اعمال فشار، ایجاد محدودیت و سلب حقوق شهروندان بخصوص زندانیان  همراە بودە است، این سیاست در برخورد با زندانیان سیاسی بەمراتب شدیدتر بودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان