نامەی دوم خانوادەی رامین حسین پناهی، خطاب بە گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

بەگزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان خانوادەی «رامین حسین پناهی» زندانی سیاسی کورد، در نامه‌ی دیگر خطاب بە گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ایران اظهار کردەاند، تاکنون هیچکدام از حقوق اولیە از جملە حقوق قانونی مشمول یک زندانی، در مورد رامین حسین پناهی رعایت نشدە‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان متن کامل نامه منتشر مینماید:

سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

درود دوبارەی‌ خانوادەی‌ رنج دیده‌ی ما را بپذیرید

خانم جهانگیر، همانطور کە در نامەی پیشین به استحضار شما رساندیم “رامین حسین پناهی” فرزند آخر خانوادە ما در حالی که بە قصد دیدار با خانوادە بە سنندج آمدە بود، نخست توسط نیروهای سپاە پاسدارن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و متعاقبا به بیمارستانی در این شهر منتقل و نیروهای مذکور، وی را پس از نیم ساعت به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند. لازم بە یادآ‌وری است کە ساعاتی بعد نیز نیروهای “اطلاعات سپاه” به خانه ما یورش برده و درحالی که “پروانه حسین پناهی” دختر بزرگ خانواده و پدر سالخوردە‌ی رامین را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، “افشین حسین پناهی” فرزند دیگر خانواده را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند کە پس از دو ماە تحمل شدیدترین انواع شکنجە‌های جسمی و روحی در اداره‌ی اطلاعات، وی بە زندان سنندج منتقل شده و هم اکنون در بلاتکلیفی بسر می‌برد. بر پایه‌ی اخبار موثق، معتقدیم کە وزارت اطلاعات در پی آ‌ن است کە وی را بە حبسی طولانی مدت محکوم کند.

طبق منابع خبری معتبر، مطلع شدەایم کە “رامین حسین پناهی” هم‌اکنون در اسارتگاە ادارە‌ی اطلاعات سنندج تحت بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد، در حالی کە در این مدت خانوادەی ما ۲۳ بار بە این ادارە مراجعە کرده و جویای وضعیت رامین بوده‌ایم که متاسفانه تاکنون ادارەی اطلاعات سنندج در مورد سلامتی و سرنوشت فرزندمان هیچگونه پاسخ مشخصی و به ما ندادەاند. منابع آ‌گاه و معتبر معتقداند کە رامین حسین پناهی، هم اکنون زیر شکنجه‌های فیزیکی و روحی زیادی قرار دارد تا حدی که چندین بار به گونەای کاملا غیر انسانی و غیر قانونی به اعدام تهدید شده و این سبعیت به جایی رسیده که جهت کسب اعتراف اجباری، وی را پای چوبه‌ی “دار” برده‌اند.

سرکار خانم عاصمه جهانگیر، همانطور کە مستحضر هستید بر اساس قوانین بین المللی و حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ایران، می بایست در مدت ۱۱٠ روزی کە از بازداشت فرزندمان سپری می‌شود، اجازە می یافتیم وی را ملاقات و برای او وکیل اختیار کنیم اما متاسفانە تاکنون تمامی حقوق اولیە از جملە حقوق قانونی مشمول یک زندانی، در مورد رامین حسین پناهی رعایت نشدە و هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگوی خانوادە و خواست حقوقی ما نیست.

مقام محترم، گزارشگر سازمان ملل، مورد دیگری کە طی دو ماە گذشتە خانوادە‌ی ما را به شدت نگران کردە این است کە ادارە اطلاعات مخفیانه دوبار رامین را بە شعبە‌ی سوم دادسرای سنندج برده‌اند کە در آ‌خرین مورد بدون هرگونه تماس و گفتگویی با ما، بە وی اعلام کرده‌اند “خانوادەات توانایی مالی جهت انتساب وکیل ندارند و هیچ وکیلی هم حاضر به پذیرش مسٶلیت پروندە‌ی شما نیست، زیرا همه بر این واقعیت واقفند که در نهایت و بدون هرگونه جنجالی شما اعدام خواهید شد لذا به همین دلیل خودمان یک وکیل تسخیری برای شما تعیین کرده‌ایم”. این درحالی است که خانوادە‌ی ما ضمن مراجعه بە دادسرا، دادگاە و ادارە اطلاعات سنندج، انتخاب وکیل برای پرونده‌ی فرزندمان را به اطلاع سازمان مذکور رسانده و خواستار دسترسی قانونی به محتویات پرونده‌ی رامین توسط وکیل انتخابی و قانونی وی شده‌ایم کە متاسفانه تاکنون این خواستە‌ی قانونی ما هم محقق نشدە است. با توجە بە مواردی کە عرض شد قطعا وزارت اطلاعات در صدد است دور از چشم افکار عمومی و در سریع‌ترین زمان ممکن، پروندە رامین را تکمیل و نهایتا وی را بە عدام محکوم کرده و بە چوبە دار بسپارد.
این در حالیست که با استناد بە: ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ و، اعلامیه مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مبنی بر حمایت از انسانهایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی و رفتارهایی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود، جمهوری اسلامی ایران تمامی حقوق انسانی رامین را نادیده گرفته و عدم پایبندی خود را به همه‌ی مفاد فوق‌الذکر به اثبات رسانده است.
بنابراین و با توجه به این واقعیت که دولت ایران آ‌مادەی‌ پذیرش هیچ یک از خواسته‌های قانونی خانواده‌ی ما نبوده و جهت حفاظت از جان رامین، ما اعضای خانواده‌ی حسین پناهی، یک بار دیگر از کلیه‌ی نهادها و مجامع بین المللی و از جملە شما در مقام گزارشگر ویژە سازمان ملل متحد، خواستاریم که با مداخله جدی و مٶثر از وقوع یک فاجعه‌ی دیگر برای خانواده‌ی ما ممانعت به عمل آ‌ورید.
ما خانوادەی حسین پناهی، در این شرایط اسفبار فریاد مضلومیت و دادخواهی خود را به گوش شما می‌رسانیم چراکه معتقدیم شما در مقام گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد می‌توانید صدای کسانی را که از بیداد و ستم نظام حاکم بر ایران به تنگ آمده‌اند را به گوش این نهاد بین‌المللی برسانید
این نامە چهارشنبە، ۱۹ مهرماە ۱۳۹۶ شمسی برابر با یازدهم اکتبر ۲۰۱۷ میلادی از سوی خانوادەی حسین پناهی در اختیار رسانەها قرار گرفتە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان