بازداشت يك روزنامه نگار كورد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روزنامه نگاری اهل شهر سنه بازداشت شد.

صبح روز يكشنبه ١٦ مهرماه ١٣٩٦ شمسي ، نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران به محل كار روزنامه نگار كورد ” فرهاد هادى ” حمله برده و او را به محلى نامعلوم منتقل كرده اند.

فرهاد هادى سردبير هفته نامه ” صداى كوردستان ” كه به دو زبان كوردى و فارسي در شهرهاى اين استان منتشر مى شود.
تا اين لحظه هيچ اطلاعى از محل و علت بازداشت اين روزنامه نگار كورد در دسترس نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان