تداوم اعدمها در ایران همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

جمعیت حقوق بشر کوردستان مجازات اعدام را عملی غیرانسانی و قرون وسطایی دانستە کە جمهوری اسلامی ایران این مجازات شنیع و غیرانسانی را در مورد بسیاری از شهروندان بە اتهامات متفاوت انجام میدهد.
۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام نامگذاری شدە است، بە این امید کە مجازات اعدام حذف و از قتل دولتی شهروندان جلوگیری شود، هم اکنون مجازات اعدام در بسیاری از کشورها من جملە ایران انجام میشود و سالیانە تعداد زیاد از شهروندان با اجرای این مجازات غیرانسانی بە شکلی سیستماتیک بەقتل میرسند.
در بازه زمانی۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ تا ابتدای اکتبر ۲۰۱۷، حداقل ۵۰۸ نفر در نقاط مختلف ایران و شرق کوردستان اعدام شدەاند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، نه تنها هیچ کاهشی نداشته است بلکه رشد هم داشته است، صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند، امار فعل اعدام بە دلیل عدم دسترسی بە امار و ارقام واقعی کامل نبودە و جمهوری اسلامی ایران از اعلام واقعی و کامل اعدامها سرباز میزند.
بیشترین اعدامها و مجازات اعدام در شرق کوردستان، برای فعالان سیاسی و افراد متهم بەعضویت و هواداری از احزاب سیاسی شرق کوردستان میباشند، دلایل مذهبی نیز یکی از عوامل اعدام در این بخش از کوردستان میباشد.
از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ تا ابتدای اکتبر ۲۰۱۷ محکومیت حداقل ۲۲۳ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام حداقل ۵۰۸ نفر بە ثبت رسیدە است که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند، از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۶ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۶ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.
اعدام متهمان زیر ۱۸ سال در حالی رخ می دهد که در برخی موارد علاوه بر فقدان مدرک و سند معتبر علیه متهم، دادگاه بی توجه به وضعیت جسمی و سنی متهم او را به اعدام محکوم کرده است،
تعداد ۷ نفر کودک نیز بە اعدام محکوم شده اند.
جرایم مربوط به مواد مخدر بیشترین تعداد اعدام شدگان را در برمیگیرد، اعدام بە اتهام قتل، اعدام به اتهام تجاوز به عنف، اعدام به اتهامات سیاسی یا امنیتی در رتبەهای بعدی قرار میگیرند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن یاداوری روز جهانی مبارزە با اعدام از کوشندگان و فعالان عرصە حقوق بشری، سازمانها و ارگانهای حقوق بشری و مدنی، احزاب سیاسی و جامعە شرق کوردستان و ایران میخواهد تلاش گستردەتری جهت لغو مجازات اعدام انجام دهند.
همزمان از جامعە جهانی، سازمان ملل، اتحادیە اروپا، سازمانهای جهانی فعال در عرصە حقوق بشر، کشورها میخواهد، فشارهای لازم را بە جمهوری اسلامی ایران جهت حذف این مجازات غیرانسانی وارد نمایند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان