خطر مرگ، جان زندانی سیاسی کورد محمد نظری را تهدید می‌کند

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن حمایت از خواسته‌های برحق محمد نظری زندانی سیاسی اعتصابی کورد، جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونە رویداد ناگواری می‌داند کە متوجه سلامت این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر شود. محمد نظری در شرایطی ۷۰مین روز اعتصاب غذاى خود را پشت سر گذاشته است که میانگین فشارخون او در یک هفته اخیر زیر ۹ و ضربان قلبش زیر ۵۰ بوده است.

نظری به دلیل ضعف جسمانی شدید به‌سختی و با کمک زندانیان دیگر می‌تواند راه برود و قدرت تکلمش را تقریباً ازدست‌داده و با دشواری بسیار سخن می‌گوید. محمد نظری به دلیل بدحالی در یک هفته اخیر چند بار در بهداری زندان بستری‌شده است.

پیش از آن‌هم یک‌بار به بیمارستان اعزام و دو روز و یک‌شب در بیمارستان خارج از زندان بستری‌شده است. دوشنبه گذشته نماینده دادستان به دیدارش رفته و به‌صراحت و در جمع زندانیان به او ‌گفته که دادستانی نمی‌تواند برای تأمین خواسته‌های او کاری بکند و بهتر است به اعتصابش خاتمه دهد و محمد نظری در پاسخ گفته تا آخر راه را می‌رود.

این زندانی سیاسی کورد کە ٢٤ سال رادر حبس بدون مرخسی بسربردە است ، بەخاطر خواسته‌های برحق خودش مبنی بر دادخواهی، بررسی مجدد پرونده و… دست بە اعتصاب غذا زدە است، درصورتی‌که اعتصاب غذای این زندانی سیاسی ادامه داشتەباشد، خطر حتمی مرگ متوجه ایشان خواهد شد کە جمهوری اسلامی ایران مسبب و بانیان خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران هموارە سیاست حذف و فشار بر فعالان سیاسی و مدنى کورد را داشتە و با اتهامات غیرواقعی آن‌ها را حبس‌های طولانی‌مدت، اعدام و … محکوم کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با اعلام حمایت از خواسته‌های برحق این زندانی سیاسی کورد، جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونە اتفاق ناگواری می‌داند کە متوجه سلامت و جان محمد نظری زندانی سیاسی کورد شود، از جامعە کوردستان، جامعە جهانی، احزاب و سازمان‌ها، کانون و جمعیت‌های مدنی و… می‌خواهد در راستای حقوق زندانیان سیاسی بە شکل عام و احقاق حقوق محمد نظری بەشکل خاص کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان