ترکیە از سلاح شیمیایی در شمال کوردستان استفادە کردە است

فیگن یوکسکداغ در کنفرانسی خبری اعلام کرد  ترکیه در عملیات نظامی خود بە شهر جزیرە در شمال کوردستان از سلاح شیمیایی استفاده کرده این رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلقها(ه د پ) بە مشخصی ذکر کرد:«ترکیه آشکارا از سلاح شیمیایی استفاده کرده است, اما هنوز هم حیا نمی‌کند و این وحشی‌گری خود را انکار می‌کند. هنوز به ما حمله می‌کند و درصدد سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است. دلیل تداوم چند هفته‌ای عملیات‌های نظامیشان هم همین است. ولی نخواهند توانست از انتقام انسانیت بگریزند. »

«فیگن یوکسکداغ» رئیس مشترک حزب ه.د.پ جهت شرکت در بزرگداشت و گردهمایی زنان در روز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن به شهر وان در شمال کوردستان سفر کردە بود. وی علاوە بر سخنرانی و شرکت در بزرگداشت روز زنن با مسئولین تشکیلات حزب د.ب.پ در وان دیدار کرد. یوکسکداغ از سوی «جازیه دومان و اوکش کاوا» روسای مشترک تشکیلات حزب د.ب.پ مورد استقبال قرار گرفت. وی طی دیدار خود ، حاصل مشاهدات خود در سفر به جزیرە را وحشتناک ذکر کرد  و گفت که در آن شهر با تصاویری که انتظارش را نداشت, روبرو شده است. وی گفت که ترکیه در جزیرە از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.

یوکسکداغ خاطرنشان کرد که در شهر تاریخی سور هم می‌خواهند همانند جزیرە به قتل‌عام دست بزنند و افزود:«تمامی نیروهای دموکراسیخواه و صلح‌طلب با ظلم دولت روبرو هستند. ما در قبال این ظلم و ستم سکوت نمی‌کنیم. هدف ما شکستن محاصره است. مقاومت می‌کنیم. اعتراض می‌کنیم و محاصره‌ها را می‌شکنیم».

وی در خصوص سلب مصونیت پارلمانتاران ه.د.پ هم گفت:«ما از همان اول گفته بودیم که بیایید از همه پارلمانتاران سلب مصونیت کنید. بگذار آنهایی که به جنایت و دزدی می‌کنند, محاکمه شوند. ما کاری نکرده‌ایم که تاوان پس دهیم» .

یوکسکداغ در خاتمه گفت:«ما نمی‌ترسیم, باید آنها بترسند. ما برای زندگی مبارزه می‌کنیم, اما آنها ترکیه را بسوی بحرانی بزرگ سوق می‌دهند.»

بر اساس گزارش ها و پیگیری هایی که جمعیت حقوق بشر کوردستان در رابطه با موارد  نقض حقوق بشر دولت ترکیه در شمال کوردستان انجام داده است،  می توان گفت دولت ترکیه عملا قتل‌عام ملت کورد و پاکسازی نژادی آنها را در دستور کار خود قرار داده است. قابل ذکر است کە در مدت چند ماە گذشتە دولت ترکیە شمال کوردستان را هدف حملە نظامی تمام عیار قرار دادە است، تاکنون بیش از سیصد نفر غیر نظامی در نتیجە این حملات جان خود را از دست دادەاند، همچنین بیش از شصت نفر از کشتە شدگان کودک هستند.

این در حالی است کە در دو نوبت دو گروە از مردم کە در ساختمان های شهرهای مورد محاصرە پناە گرفتە بودند در اتش و بە شکلی عمدی از سوی نیروهای نظامی ترکیە بە قتل رسیدند.

جمعیت حقوق  بشر کردستان

20160306