مقاومت مردم “پاوه” در شرق کوردستان و عقب نشینی نیروهای مسلح ایران در حمله علیه کولبران

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،  ۲۹ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، نیروهای اطلاعات سپاه ایران در شهرستان پاوه و در مناطق “ته ته” و “هه ندو” اموال و دارایی کولبران و کاسبکاران را مصادره کردند.
پس از یورش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، مردم این مناطق ، کولبران و کاسبکاران با همکاری و همیاری هم توانستند اموال خود را از این نیروها پس بگیرند که در نتیجه میان آنها درگیری روی داده و ماشین سپاه درهم شکسته شد.

طبق دستور مقامات دولت ایران و فراتر از آن فرمان خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران(آتش به اختیار)، نیروهای نظامی در شرق کوردستان با شلیک مستقیم و عمدی به سوی کولبران و کاسبکاران تاکنون دهها نفر از آنها را به قتل رسانده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان