خودکشی  یک کودک ٩ سالە  در اشنویە

طبق گزارشی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است در جند ماە اخیر حداقل یک کودک و   دو   نوجوان  دانش اموز  در شهر اشنویە  در شرق کردستان خودکُشی کردە و جانشان را از دست دادەاند.

بر مبنای همین گزارش بعداظهر روز جمعه ١٤ اسفندماه   کودک  دانش آموز کلاس سوم ابتدایی با طناب دار خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان داد.

در رابطە با همین گزارش  سە ماە پیش نوجوان ۱۱ ساله  کە دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی یکی از مدارس اشنویه بود  با بستن طناب به لوله گاز، خود را حلق آویز کردە و بە زندگی خود پایان داد.

در حدود سە ماە پیش  دانش اموز دورە دبیرستان  ١٨ ساله ایی  نیز در اشنویه خودکُشی کرده بود.

تاکنون از انگیزه و علت اقدام به خودکُشی  این دو  نوجوان و کودک ٩ سالە  تحقیقاتی بەعمل نیامدە است اما در رابطە با دانش اموز نە سالە کە در روز جمعە گذشتە خود را حلقە اویز کرد فرماندار شهرستان  اشنویە  در مصاحبە با خبرگزاری دولتی کردپرس سعی بر ان داشتە است کەطوری وانمود کند کە  این  کودک در محیط مدرسە مشکلی نداشتە است و  مسیئولیت خودکُشی او را  مشاجرە این کودک با مادر وی عنوان کردە است.

جـعیت حقوق بشر کردستان

20160305