عدم مجازات براى مجرمان اسيد پاشى از سوى دادگاهـهاى جمهـورى اسلامى ايران

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، در ساعت ۱۲ شب ١٣٩٣/٠٤/٢٩ خورشيدى، در شهـر بوكان واقع در شرق كوردستان، “سوسن اسماعيل نژاد” ٢٩ ساله در مسير برگشتن از محل كار به منزل، از جانب افرادى ناشناس در معرض خشونت اسيد پاشى واقع مى گردد.
نامبرده به موجب اين واقعه اسيب ديده و بيشتراز ٣٠٪‏ از جسم وى و به ويژه در ناحيه پشت و دست چپ وی سوختە و حتی عمق سوختگی بحدی بودە کە یکی از استخوانهای پشتش سیاە شدە است.

يك منبع مطلع به Kmmk اعلام کرد کە این درحالیست کە در ۲٤ساعت هـمان تاريخ تعداد پنج زن ديگر مورد تهـاجم و خشونت اسيد پاشى واقع گردیدەاند.

“سوسن اسماعيل نژاد” موفق میشود کە در هـنگام اسيد پاشى، فرد اسيد پاش را هـنگام فرار و سوار شدن به خودروى پیکان مشاهـده نمايد، و سپس در روز دادگاهـى و در جلسه دادگاه ايشان را باز شناسد.

بعد از دستگير شدن فرد متهـم به اسيد پاشى، متهـم در تحقیقات اولیە به جرم خود اعتراف نموده، و همچنین در ضمن تفتيش منزل وى وجود مقدارى از ماده اسيدى توسط نيروهـاى انتظامى هـم كشف مى شود کە پس از انجام ازمايش و بررسى هـاى پزشكان قانونى در مورد ماده اسيد پاشى، به اين نتيجه مى رسند كه نوع اسيد کشف شدە از همان نوع ریختە شدە بە روی قربانی و همچنین کفشهای مجرم مى باشد كه به نوبه خود دلیلی بر اثبات جرم میباشد.

همان منبع افزود که اولين جلسه ی دادگاهـى متهـم بعد از ٢١ ماه در تاريخ ١٣٩٥/٠١/٢٣ در شعبه ی ٢کیفری دادگاه شهـر بوكان و به رياست قاضى “بيشك” برگزار شد و با وجود همه ی مدارك و اسناد لازم در کمال ناباوری در مورخه ی ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ حکم آزادی مجرم را صادر نمود.
بديهـى است در اين ارتباط قاضى مجموعه اى از دلايل بى اساس را مستمسك مى نمايد كه در نوبه خود اين استدلال نه تنهـا هـيچ پايه ى حقوقی نداشته اند که به شرح زیر میباشد:
١- مجرمیت فرد اسيد پاش، تنهـا ظن مىباشد و حتى نمیتوان بدان گمان و شك هـم گفت.
٢- اعتراف فرد متهم در دادگاه نبوده و در تحقیقات تولیه و در زیر شکنجه و مجموعه ای وعده و وعید بوده است.
٣- کشف اسيد در منزل متهـم و خریدقرصهـاى ارام بخش در داروخانه امرى عادى مى باشد.
٤- صورت فرد متهـم در دوربين هـاى مستقر در خيابانهـاى شهـر گنگ میباشد.
٥- سوسن اسماعيل نژاد تأكيد مى نمايد، صورت متهـم را در هـنگام سوار شدن در خودروى پيكان مشاهـده نموده، درحالیکه نامبرده دارای خودرو پیکان نمیباشد.
٦- متهـم اذعان مى نمايد، در هـنگام وقوع حادثه در زمان ١٢ شب در يك مركز زيبايى اندام حضور داشته و حال حادثه چند دقيقه قبل از خروج وى به وقوع پيوسته است.

بهمین دلیل با استناد به ماده ٣٧ قانون اساسى و تبصره هـاى مربوط به دستگاه قضایی جمهـورى اسلامى ايران، متهـم بيگناه شناخته شده و حكم تبرئه براى وى صادر مى گردد.

سوسن اسماعيل نژاد در تاريخ ١٣٩٥/٠٥/٢٨ خورشيدى، به حکم دادگاه بدوی اعتراض نموده و پرونده ی مربوطه به شعبه ی١ دادگاه تجدید نظر شهـرستان اروميه، انتقال داده شده است.
در ادامه اظهـارات منبع مطلع به Kmmk، تا اكنون شعبه ی ١ دادگاه تجدیدنظر شهـرستان اروميه بعد از ٢ بار فراخواندن و بررسى مجدد حكم، در تاريخ ١٣٩٥/٠٥/٢٨ و ١٣٩٦/٠٤/١٨ و پس از گذشت۳ سال از این حادثه و ماورای سوخته شدن بخشی از زیبایی جسم و اسيب هـا و صدمه هـاى جدى و جبران ناپذير روانى و ترسی گریبانگیر و مداوم قربانی، هـر بار به وجود بهـانه هـاى بى اساس، اين پرونده را در هـاله اى از ابهـام نگاه داشته و از محکوم نمودن مجرم و تعویض مادی و معنوی قربانی خوددارى مینمايد.

بند هـاى ١٠،٧،٣ اساسنامه حقوق بشر جهـانى سازمان ملل متحد، بر حق حیات و آزادیهای فردی، برابری فرد در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض و همچنین حق شخص برای دستیابی به یک دادگاه مستقل و عادلانه و آشکار، اصرار میورزد.

قابل ذكر است که عملکرد دادگاهـهاى جمهـورى اسلامى ايران، جهت پشتیبانز از مجرمان اسيد پاشى نه تنهـا اساسنامه حقوق جهـانى سازمان ملل برای دستیابی به یک دادگاه عادلانه را زير پا نهـاده، بلكه باعث شده که فرد اطمینان خود را به قانون و کسب حقوق قانونی خود از طریق دادگاه از دست داده و همچنین مجرمان نیز با خیالی آسوده تر و مطمئنتر از پیش، زنان را مورد تعرض قرار دهند و با آزاد گذاشتن این مجرمان، زندگی زنان دیگر جامعه ی شرق کوردستان و ایران را مورد تهدید قرار خواهد داد‌.

جمعيت حقوق بشر كوردستان