طرح انتقال آب لرستان به استان قم موجب خشكى آبهاى زيرزمينى اليگودرز گرديده است

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان، پروژه قم رود موجب خسارات جبران ناپذيرى در مسير انتقال آب گرديده و باعث خشكى آبهاى زيرزمينى و از بين رفتن بيش از هزار هكتار از باغها و مزارع استان لرستان شدە است.

تشنگى و كم آبى در ١٦ روستاى اليگودرز و موجب مهاجرت روستائيان گرديده است. اين پروژه كه سالانه ١٨١ ميليون متر مكعب آب را به استان قم و نواحى مركزى انتقال مى دهد نه تنها آب آشاميدنى استان قم را تأمين نموده بلكه باغهاى پسته و صنايع اين استان را نيز تأمين مى نمايد .

انتقال آبهای شیرین شرق کوردستان بە نواحی مرکزی و کویری ایران در دستور کار دولتهای پیشین جمهوری اسلامی بودە و هست و بدهی و واضح است با انتقال این آبها و سدسازیهای غیره کارشناسی شدە در شرق کوردستان چه فاجعهای زیست محیطی بار آورده است .

بە عبارتی دیگر کویر شدن این استانها و گرسنگی و بیکاری کوردها و لرها و لکهای ساکن در این نواحی و کوچ اجباری برای کار و زندەماندن بە نواحی آباد و مرکزی ایران ، برنامەای شوم است کە نهفتە و آهستە جامە عمل می پوشاند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان