جمهـورى اسلامى ايران اقلیم جنوب کوردستان را توپباران کرد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان دوشنبه ١٣٩٦/٠٤/١١ خورشيدى، نيروهـاى نظامى وابسته جمهـورى اسلامى ايران، دامنەهای کوە “هەڵگورد” در ناحيه سوران و نزديك به مرز حاجى عمران را توپباران نمودند.
به نقل از يك منبع مطلع، در انجام توپباران اين ناحيه توسط جمهـورى اسلامى ايران، يك زن كوچبر زخمى شده و ضرر و زيان فراوانى به مزارع و زمينهـاى كشاورزى وارد گشتە و هـمچنین بیشتر از١٦ رأس از احشام مردم ڕوستای “کونەڕێ” تلف شدەاند.

شايان ذكر است کە دولت ايران هـر سال موقع برداشت محصولات كشاورزى به بهانه های واهی، اراضی
اقلیم کوردستان را توپباران میکند.

جنوب كوردستان هـمواره در معرض حملات توپخانه ای چمهوری اسلامی ايران و هـمچنين در بمباران هـوايى هـواپيماهـاى جنگی تركيه بوده به همین سبب اهالی مدنی این مناطق مرزی متضرر و تاکنون دهها شخص از ایشان قربانی تعرضهای این ۲دولت شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان