اسامى ٢٣ تن از دستگير شدگان روزهـاى اخير در شرق كوردستان منتشر شد

بر اسا گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در تاريخ روزهـاى ٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤ خرداد ماه ١٣٩٦، بيش از ١٢٠ تن از ساکنین شهرهای شرق کوردستان از سوى وزرات اطلاعات سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران، در شهـرهـاى اروميه، مهـاباد، بوكان، پيرانشهـر، سەلاس باوه جانى، نوسود، روانسر و جوانرود دستگير شده و روانه زندان گرديده اند.
تداوم روزافزون دستگيرى شهـروندان در شرق كوردستان، به دنبال  سناريوى نمايشى از قبل تدوين شده 17.03.1396،کە درمان  به پارلمان جمهـورى اسلامى ايران و ارامگاە خمينى حملە تروریستی شد، اغاز شده است، به طورى کە در چند روز بیش از ١٢٠ نفر دستگير شده، كه اسامى ٢٠ تن از انهـا از طريق منابع مطلع حقوق بشرى اعلام شده است.
اين اسامى بدين ترتيب است:
١- پاوه: قانع خون سياوهـشان، ماكوان احمدى، ياسر احمد زاده و يوسف بهـرامى

٢-سه لاس باوجانى: سردار و غدير امينى،سردار رحمانى، محمود احمدى

٣- روانسر: فرمان و فاروق موزوفى،بهـمن غلامى

٤- اروميه: ملا على ايوبى، هـدايت ولى زاده

٥- پيرانشهـر: سيروان قنبر دوست،احمد شيرينى، احمد قنب دوست، واحمد …

٦- سردشت: تعداد ٣٠ تن دستگير شده اند، كه اسامى برخى از انهـا به اين عبارت مى باشد،
سلاح و قادر كنازناوى، كه خانواده ايشان بى اطلاع از دستگيرى ايشان مى باشند.
يك تن در مهـاباد به نام عزيز، يك نفر در جوانرود به نام على عزيزى و يك نفر در نوسود به نام نيعمان ازادى.

قابل ذکر است  در روزهـاى گذشته حكم اعدام در مورد زند انيان سنى مذهـب در زندان مركزى اروميه به اجرا در امد، كه نام يكى از اعدام شدگان داوود ميهـن ٢٢ سالە و شهـروند ناحيه ته رزيلووى شهـرستان اروميه مى باشد.
در ادامه گزارش امده: كه اقدامات خشونت اميز نيروهـاى اطلاعاتى حكومتى ايران به شدت و حدت بيشترى در شهـرستان سقز ادامه داشته، اما تا اكنون از اسامى بازداشت شدگان اطلاعى در دسترس نمى باشد.
بسيار بديهـى است، اين اقدامات هـمراه با خشونت، نظامى گرى و بى عدالتى گسترده نيروهـاى وابسته به حكومت ايران، نشان از نقض  وسيع و سيستماتيك حقوق شهروندان است كه زندگى جامعە كوردستان را در شرق كوردستان تحت تأثير قرار داده است.

مخفى كارى، سركوب شديد ملت كورد، خشونت و تجاوز از جمله مواردى است كه زندگى شهـروندان كورد را مختلکردە است، صد البته بسيارى از تبعيضات و نابرابريهـا و ناعدالتیها کە عليه ملت كورد اعمال مى شود، بر اساس قوانین جاری است کە  حكومت تصويب و اجرا در مى ايد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان