اسیدپاشی بە مادر زن سابق در کرماشان 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دادستان  جمهوری اسلامی ایران در کرماشان گفت  فردی بە سمت مادر همسر سابق خود  اسید پاشی کردەاست  و ادامە داد  که پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی برای دستگیری متهم به صورت ویژه صادر شده است.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از خبرگزاریهای دولتی، محمدحسین صادقی گفتە است کە فرد اسیدپاش اواخر هفته گذشته به بهانه اخذ مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه کرده و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابق خود اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشیده و موجب جراحت بخش هایی از بدن از جمله دست چپ، پشت کتف و قسمت‌هایی از صورت شده است.

در ادامە امدە است کە متهم پس از اقدام به اسیدپاشی از محل متواری و فرد مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شده است. و سپس  از طریق ارسال پیامک به همسر سابق خود مجددا وی و خانواده اش را به اسیدپاشی و اعمال مجرمانه تهدید کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود تعریف کرده است

همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنجِ زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران رجال را واجد شرایط برای مقام‌های بلند دولتی می‌داند و مراد از آن را فقط مردان تفسیر می‌کنند، و نظام عدالت ایران شهادت زن را برابر نصف شهادت یک مرد می‌داند.

 

جمعیت حقوق ىشر کوردستان