خودكشى يك جوان اهـل “خورخوره ى” سقز در شرق کوردستان

خودكشى يك جوان اهـل “خورخوره ى” سقز در شرق کوردستان

در پى گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٣/١٥ خورشيدى، جوانى به نام “بهـزاد شريف پور” فرزند محمد ساكن روستاى “كاكه وسان” از توابع خورخوره ى سقز به دليل وجود مشكل خانوادگى اقدام به خودكشى نمود.
در ادامه گزارش آمده است، كه نامبرده دو ماه از زندگى مشتركش گذشته بود.
روند پديده خودكشى در شهـرهـا و روستاهـاى مختلف شرق كوردستان به شكل روزافزونى رو به گسترش است و بدون شك و به استناد تحقيقات متخصصان امر در جغرافياى سياسى شرق كوردستان، اين پديده نتيجه مشكلات عديده و لاينحل ماندن مسایل اقتصادى،بيكارى،فقر و قطعاً ريشه بسيارى از ناهـنجارى ديگراجتماعى مى باشد.
لازم به ذکر میباشد كه حاكمان جمهـورى اسلامى ايران هـيچگونه اقدام اساسى در حل چنين مشكلاتى در شرق كوردستان بعمل نیاورده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان