خطر اعدام تعدادی از زندانیان اورمیه در شرق کوردستان

خطر اعدام تعدادی از زندانیان اورمیه در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،امروز پنجشنبه ۴ خردادماه ۱۳۹۶ شمسی،۳ زندانی محکوم به اعدام در زندان اورمیه جهت اجرای حکمشان به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
۳ زندانی به نامهای “عثمان حسنی”اهل سردشت،”رمضان بختیاری” و “صلاح شفیعی”اهل شهرستان اورمیه در شرق کوردستان میباشند که پیشتر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از سوی دادگاه تجدیدنظر اورمیه حکم اعدامشان تایید شده بود.

با توجه به اینکه خانواده های زندانیان در جریان این حکم قرار گرفته اند احتمال دارد صبح فردا(جمعه)حکم اعدامشان،اجرا شود.
لازم به ذکر است که دولت جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست در اجرای احکام اعدام را در سراسر جهان به خود اختصاص داده کە این سیاست (اعدام)، نارضایتی و اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری داخلی و بین المللی را در پی داشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان