زندانيان  زن و کودك  در زندانهای جمهوری اسلامی ایران

طبق گزارشات دريافت شده توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان،  تعداد زنان محبوس در بند زنان زندان مهاباد، نزدیک به ۵۰ زندانی زن است که همراه  تعدادی از انها کودکان زیر سه سال نیز در بند زنان نگه‌داری می‌شود همچنین  در زندان مرکزی ارومیه حدود ٣٠٠ زندانی زن دارد که  بنا بر اخباری کە  چمعیت حقوق بشر بدست اوردە است  ، ١٠٠ نفر از آن‌ها با حکم اعدام مواجه هستند، در زندان سنندج  بيشتر از ٣٠ زندانى زن  وجود دارد.

در گزارش امدە است کە تعداد زندانیان زن زندان دیزل اباد کرماشان  به دليل كمبود سلول در راهروها و دیگر مکانهای زندان نگهداری میشوند بە همین دلیل امار دقیقی از انها  موجود نیست  بر اساس همین گزارش  سلولهایی كه گنجايش ٣ نفر دارد در انها  ٧ نفر نگهدارى ميشود.

در همین زمینە مسئولین دولتی زندانهای  جمهوری اسلامی ایران اخیرا اعلام کردەاند کە  جمعيت زندانيان  در ندانهای جمهوری اسلامی ایران  ٢٨٧نفر در مقياس١٠٠ هـزار نفر میباشد و ٦٤٪‏ زندانيان در ايران متأهـل هـستند و بيش از ٩٠٠٠٠ نفر آنهـا دو فرزند  يا بيشتر دارند همچنین ٧٠٪‏ زندانيان از نظر سنى زير ٤٠ سال دارند و ظرفيت زندانهـاى ايران ٨٨ هـزار نفر است کە اكنون ٢٢٣ هـزارنفر درجغرافیای سیاسی ايران زندانى هـستند.

لازم بە ذکر است کە ، مقیاس  زندانیان بر اساس جمعیت در سطح جهان برابر با  ١٦٨ زندانی  بە ازای ١٠٠هزار نفر میباشد و لذا جمهوری اسلامی ایران مقام هشتمین کشور جهان را بە خود اختصاص دادە است همچنین  از نظر جمعیت و تعداد اعدام شدگان  در سالهای اخیر  جمهوری اسلامی ایران مقام اول جهان را بە خود اختصاص دادە است  و لازم  بە ذکر است کە بسیاری از زندانیان در بازداشتگاهای جمهوری اسلامی ایران نیز نگهداری میشوند کە این افراد  در امار ارئە  شدە مسئولین جمهوری اسلامی ایران موجود نیست برهمین مبنا  بسیاری از فعالان حقوق بشری بر این  باورند کە تعداد زندانیان بسیار بالاتر از امارهای ارائە دادە شدە مسئولین جمهوری اسلامی ایران است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان