تهدید و اجبار زندانیان به شرکت در انتخابات

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است سحرگاە امروز جمعه – ۲۹ اردیبهشت  مسئولین زندانهای سنندج  دیزل آباد کرمانشاه و ارومیە زندانیان را در سالن ها و حیات  زندانها جمع کردە و انها را تهدید کردند که در صورت شرکت نکردن در انتخابات با مجازات قطع ملاقات روبرو خواهند بود.

در زندان دیزل آباد کرمانشاه مسئولین زندان بە زندانیان این زندان اعلام کردەاند کە اگر در انتخابات ریاست جهوری شرکت نکنند، بە مدت یک ماه آنها را از ملاقات حضوری و پشت کابین محروم خواهند کرد.

همچنین اخیرا مسئولین زندان ارومیە با اعلام از بلندگوی زندان اعلام کردند که شرکت زندانیان این زندان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اجباری است و چنانچه زندانی در روز انتخابات رای ندهد بە مدت ٣ جلسە از ملاقات محروم می‌‌شود و تاکید کردەاند کە شرکت در انتخابات و رای دادن برای همە زندانیان اجباری است.

در همین رابطە امدە است کە مسئولین و زندانبانان زندان سنندج   زندانیان بندهای مختلف را مجزا در حیات زندان جمع کردە و انها را تهديد کردەاند کە در صورت رای ندادن اجازە ملاقات انها لغو خواهد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان