تهـديد فعالین کارگری شهر سنه از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

بنا به گزارش دريافت شده توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان: روز يكشنبه ١٥ اسفند ماه، ماموران ادارەی اطلاعات جمهـورى اسلامى در شهـرستان سنه، با ورود به محل كار دو نفر به اسامى ( مظفرصالحى نيا ) و ( شریف ساعد پناه ) از فعالين سنديكاى كارگرى در شهـرستان سنه به ايشان اعلام كرده اند، كه حق شركت در هـيچ اجتماع كارگرى را ندارند.

در ادامه گزارش قيد شده است كه: ( خليل كريمى ) هـم يكى ديگر از اعضا و فعال سنديكاى كارگرى در شهـرستان سنه، در روز ١٦ اسفند ماه به اداره اطلاعات اين شهـر فرا خوانده و  بعد از بازجویی به ایشان گوشزد کرده ند كه به هـيچ عنوان حق شركت در گردهـمايهـا و اجتماعات كارگرى را ندارد.

نامبرده با تاکید بر حق قانونی خویش در فعالیتها و مراسم کارگری، از امضای هرگونه تعهد مبنی بر عدم شرکت در تجمعات کارگری، خودداری کرده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان