زنی بیست سالە توسط همسرش بە قتل رسید

زنی بیست سالە توسط همسرش بە قتل رسید
بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، هفتە گذشتە در شهرستان سردشت از توابع شرق کوردستان زنی 20 سالە در شرق کوردستان بە دست همسرش سوزاندە می شود، در نتیجە شدت جراحات واردە این زن بیست سالە جان خود را از دست میدهد.
روز یکشنبە یکم اسفندماە سروە ابراهیمی شهروند اهل سردشت توسط همسرش بە قتل میرسد، تاکنون هیچ گونە اطلاعاتی در مورد علل این حادثە دهتناک منتشر نشدە است.
پدیدە قتل و کشتن زنان در کوردستان بە دست همسر و اعضا خانوادە یکی از پدیدەهای بسیار وحشتناکی است کە در جامعە کوردستان قربانی میگیرد. عدم برابری، جایگاە نایکسان زن و مرد، تبعیض، قوانین و سنتهای مردسالارانە از عواملی هسند کە کشتن زنان را بە دنبال می اورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان