انتقال صابر نادری از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  صابر نادری شهروند اهل قروه پس از ۷۰ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی به زودی برگزار می شود.

در گزارش امدە است امروز یکشنبە ٢۴ بهمن ماە، صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە بە زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سنندج انتقال یافت. همزمان ظهر امروز از طرف دفتر زندان مرکزی سنندج با یکی از بستگان ایشان در شهر سنندج تماس گرفتە و خواستار مراجعە او بە زندان جهت تحویل وسایل او شدە بودند کە هنگام بازداشت در ١۴ آدزماە، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران شدە بودند. اما امکان ملاقات و صحبت با صابر را نیافتە بود.

نیروهای امنیتی  جمهوری اسلامی ایران در ١٤ اذرماە اطراف خانە مسکونی صابر را بە محاصرە در آوردە و تمامی اسباب و اثاثیە منزل مادری وی را بە هم ریختە و مورد بازرسی قرار دادە بودند و بدون همراە داشتن نیروی زن بە بازرسی بدنی زنان خانوادە و وسایل شخصی آنان نیز پرداختە و در مقابل اعتراضات اعضای خانوادە با تهدید اسحلە آنان را وادار بە سکوت کردە وپس از بازرسی یک ساعتە، در نهایت دو لپتاب داخل خانە و لپتاب همسر آقای نادری، تلفن همراە تمامی اعضای خانوادە و تعدادی کتاب و جزوە را توقیف و با خود بردند.

همزمان با این اقدام، تعدادی از نیروهای امنیتی نیز بە شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی، طبقە دوم ساختمان سینا یورش بردە و بە بازجویی تمامی همکاران مهندس نادری، بازرسی محل و کامپیوترها پرداختند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان