انتقال یک زندانی بە بند سیاسی زندان حکومت ایران در اورمیە

KMMK:
پنجشنبە ١١ شهریورماە ١٤٠٠ خورشیدی، یک شهروند اهل جوانرود با هویت« محمد هوشنگی »٢٤ سالە بعد از ١٧ روز از بند قرنطینە بە بند سیاسی زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیە منتقل شد.

قابل ذکر است، نامبردە دی ماە ٩٩ توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در تهران بازداشت و برای بازجویی بە یکی از بازداشتگاههای اطلاعات سپاە پاسدارن در اورمیە انتقال دادە شد.

شایان ذکر است، محمد هوشنگی بە اتهام« همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت »بدونە حکم قضایی بازداشت شدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید