کاوه مردای ورزشکار و فعال مدنی کامیاران بازداشت شد

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان کاوه مرادی ورزشکار و فعال مدنی کامیاران درشرق کوردستان هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت  و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شد.

در گزارش امدە است کە باوجود پیگیریهای مکرر خانوادەی وی از وضعیت نامبرده تا پخش این خبر اطلاعی در دسترس نیست.

شایان ذکر است در هفته گذشته دو نفر دیگر از  فعالان مدنی و محیط زیستی شهر کامیاران بازداشت شدەاند.  بسیاری از فعالان مدنی  بر این باورند که این هم بخشی دیگر از تداوم فشار دستگاهای امنیتی بر مردم شرق کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان