دو ماە اعتراض کارگران بی نیتجە ماندە است

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مطالبات مزدی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، علیرغم سپری شدن دو ماه از آغاز اعتراضات صنفی آنها پرداخت نشده است.

در گزارش امدە است کە کارگران کشت و صنعت مهاباد از ادامه اعتراضات صنفی خود و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود خبر دادند.

اکنون بیش از دو ماه است که این کارگران بیرون مجتمع، تجمع کرده‌اند لذا نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مهاباد اقدام بە جمع کردن چادرهایی کە این کارگران برای محل استراحت و ادامه اعتراضات از آن استفادە میکردند نمود.

به گفته این کارگران شاغل در دو مجتمع کشت و صنعت مهاباد و دامداری صنعتی مهاباد، که ١٦ ماه است دستمزد نگرفته و بیش از سه ماه حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده است.

طبق خبرگزاریهای داخلی در این رابطە  پس از انجام مزایده در این مجتمع،  بخشی از مطالبات کارگران دو مجتمع آن به نام‌های بیمه هما مرغ و سردخانه زمزم به صورت  اقساطی پرداخت شده، اما از پرداخت مطالبات دو مجتمع دیگر خبری نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان