در استان سنە ٣١٦ کارگر زخمی و یا جان خود را از دست دادەاند

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از خبرگزاری‌های دولتی در نه‌ماهه نخست سال جاری، ۱۶ کارگر در استان سنە براثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند، همچنین در همین مدت یعنی ۹ ماهه امسال ۳۰۰ نفر نیز براثر حوادث کار مصدوم وجهت صدور گواهی به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند.

در گزارش آمدە است کە هر ۱۶ نفر فوت‌شدگان حوادث کار در ۹ ماهه امسال مرد بودند و ۳۰۰ نفر نیز کە براثر حوادث کار مصدوم وجهت صدور گواهی به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند تعداد ۲۹۶ نفر مرد و ۴ نفر دیگر زن بودند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان