جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حکم سە سال زندان برای برادران پیروز زادگان

حکم سە سال زندان برای برادران پیروز زادگان

هوشنگ و محمد پیروز زادگان دو برادر کورد اهل شرق کوردستان کە در مهر ماە سال گذشتە بازداشت شدە بودند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه در اسفندماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبس محکوم شدند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، در مهر ماە سال گذشته دو بردار به نامهای هوشنگ و محمد پیروززادگان توسط نیروهای امنیتی در روستای ماوانه از توابع شهرستان ارومیه شرق کوردستان بازداشت و بە بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه انتقال دادە شدند .
این دو شهروند کورد بعد از دو ماە به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در انجا انها را بە بندهای ٣ و ٤ این زندان انتقال می دهند. بندهای ٣ زندان مرکزی ارومیە برای نگهداری افراد بکار گرفتە میشود کە مرتکب جرائم مواد مخدر شدەاند. برادر دیگر محمد را بە بند جوانان در همین زندان منتقل کردەاند.
در پایان اسفند ماە سال اخیر ، شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک این دو برادر را بە اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم و هوشنگ پیروز زادگان را به دو سال حبس و محمد پیروز زادگان را به یک سال حبس محکوم کرد.

در همین رابطە امدە است کە یک شهروند دیگری به نام نصرالدین دالایی میلان، اهل ماکو که اواخر پاییز سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی به ۶ ماە حبس محکوم شده است، نامبردە پس از اتمام دوران بازجویی بە بند ٩ زندان انتقال دادە شدە است.
لازم بە ذکر است کە این سە نفر بە اتهام سیاسی بازداشت و محکوم بە حبس شدەاند، اما مکان نگهداری انها در زندان، بند جرایم غیر سیاسی یعنی بند جرائم عمومی می باشد . این درحالی است کە وضعیت روحی این سە زندانی بە دلیل اینکە در بندهای غیر سیاسی نگهداری میشوند بشدت بغرنج گزارش دادە شدە است.
عدم تفکیک زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم غیر سیاسی، علاوه بر اینکە نقض قانون ایین نامە زندانها ی جمهور اسلامی ایران است، با قوانین حقوق بشری نیز کاملا در تضاد است.
لذا جمعیت حقوق بشر کردستان زندانی کردن این افراد را بە دلایل فعالیت های سیاسی، نە تنها نقض اشکار حقوق بشر، ازادی بیان و عقیدە میداند، بلکە عدم انتقال این زندانیان بە بندهای زندانیان سیاسی را عملی غیر انسانی و در تناقض با حقوق زندانیان سیاسی محصوب میکند.

Related posts

عزت تارامن  با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جانش را از دست داد

انتقال يك زندانى به سلول انفرادى جهت اجراى حكم اعدام درزندان شهر سنه

اعدام دو شهروند دیگر در خرم‌آباد