حكم فعال مدنى كورد توسط دادگاه تجديد نظر تأييد شد

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، حكم شورش تهماسبي فعال مدنى شهر سنه در شرق كوردستان توسط دادگاه تجديد نظر استان سنه به يك سال زندانى تعزيرى و دو سال زندانى تعليقى مورد تأييد قرار گرفت.

شورش تهماسبى فعال مدنى و زيست محيطى اهل شهر سنه  بعد از تأيديه ى حكم  توسط دادگاه تجديد نظر نامبرده را در روزهاى آتى جهت إجراى حكم روانه زندان مركزى سنه خواهد شد.

شورش تهماسبى  فعال مدنى و زيست محيطى اهل شهر سنه در روز ٢٩ ارديبهشت سال ١٣٩٥ شمسي  بازداشت شده بود ، نامبرده متولد ١٣٦٢ شمسي و يكى فعالين سرشناس اين شهربوده كه جدا از اين عضو انجمن زنان آذر مهر كوردستان كه تشكلى در زمينه ى ظرفيت سازى و توانمند سازى ودفاع از حقوق زنان است و مدت زيادى با انجمن شاهو كه جمعيتى است در زمينه ى مشكلات جوانان همكارى كرده است.

نامبرده پيش تر در مورخ ١١ خرداد ماه سال ١٣٨٧ شمسي و بارديگر در سال ١٣٩٠ بازدداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان