خطر بيمارى شهروندان شهر سقز به سبب آب شرب الوده

خطر بيمارى شهروندان شهر سقز به سبب آب شرب الوده

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است، اب شرب شهر سقز در استان سنه شرق كوردستان با تصفيه ى غير بهداشتى و پايش نامناسب به منازل شهروندان ميرسد، و اب شرب اين شهر بدون احتياج به ازمايشگاهها تست هيدرولوژى و پزشكى ، شهروندان گل آلود و ناسالم بودن اب شرب را احساس كرده وبه همين علت الودگى آب اين شهر خطر بيمارى و اشاعه ى ان درميان شهروندان و بلأخص كودكان گرديده است.
اين در حاليست كه در ماههايي كه هوا گرم است شهر سقز دچار قطعى اب يا كم ابي ميشوند هر چند سد سقز يكى از سدهاى بزرگ استان سنه ميباشد ولي بيشتر اب اين سد به شهرهاى ديگر بخصوص به شهر تبريز منتقل شده و اب اين سد براى استفاده ى شهروندان سقز مورد استفاده قرار نميگيرد.
شبكه ى تصفيه اب شهر سقز كهنه و غير استاندارد و درفصل سرما كه باران و برف مي بارد بدليل سرريز شدن سد و نبود شبكه ى تصفيه مناسب ، اب گل آلود به منازل شهروندان منتقل ميشود .طبق داده هايي كه از كنترل كيفيت و تست پزشكى اب اين شهر شده اندازه فلور F ان بيش از حد استاندارد ميباشد كه باعث بيماريهاى پوست و مو ، خرابي دندانها و سنگ كليه شده و بيشتر شدن اين نوع بيماريها در شهر سقز به دليل اب الوده ان ميباشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان