جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سیروان گلزاری دستگیر شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است سیروان گلزاری  اهل روستای اویهنگ  از توابع منطقه ژاوروی مریوان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این منطقە دستگیر شده است.

در گزارش امدە است  در حوالی  ظهر روز چهارشنبه ٢٩  دیماه  نیروهای  نظامی جمهوری اسلامی ایران  سیروان گلزاری در منزل شخصی  خود دستگیر و بە مکانی نامعلوم منتقل کردند.

همچنین امدە است کە نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە طوری خشونت امیز و بدونە در دست داشتن حکم دستگیری وی از سوی دستگاە قضایی او را دستگیر کردند و هیچ دلیلی برای دستگیری وی بە وی و خانوادە وی ارائە ندادند.

سیروان گلزاری فعال مدنی شناخته شده  ازاهالی روستای اویهنگ  در منطقه ژاورو از توابع مریوان میباشد ودر رابطە با ورزش و محیط زیست فعالیت داشتە  است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دستگیری یک روزنامه نگار کورد در شمال کوردستان از طرف دولت ترکیه

محرومیت زنان محبوس در زندان از امکانات اولیه به بهانه انجام تعمیرات در زندان

احضار جوانان شهرک نی مریوان به نهادهای امنیتی حکومت ایران