تشدید کم ابی و شروع  خشکسالی در کوردستان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان،  عبدالمحمد زاهدی استاندار منتصب جمهوری اسلامی ایران  برای استان سنە  در شرق کوردستان درجلسه شورای حفاظت از منابع آب استان اعلام کرد: در رابطە با کم ابی  نباید مردم را بترسانیم بلکه باید آنها را آگاه کنیم و زیان های مصرف و برداشت بی رویه آب را به آنها منعکس کنیم.

بنا بە  گفتەهای او و دیگر مقامات حکومتی ایران در شرق کوردستان، کمبود ابهای سطحی و زیرزمینی موجب آسیب فراوان  به محیط زیست و از بین رفتن اراضی کشاورزی و مهمتر از همە  باعث ایجاد ریزگردها شدە است.  کارشانسان احداث سدها و ابگیرها  را از مهمترین عوامل خشکسالی در شرق کوردستان عنوان میکنند با اینحال ٣٣ سد در استان سنه در حال احداث يا در دست مطالعه است.

قابل ذکر است کە  كمبود آب و خشكسالى کوردستان در حالی اتفاق می افتد کە  از آب استان كوردستان در تأمين آب پنچ استان ایران در خارج از شرق کوردستان استفاده مى شود.   و از ٣ ميليارد وسيصد ميليون متر مكعب آب ذخيره شده در سدهاى   استان سنه تنها٢٧٠٠ هكتار از اين آبها در آبيارى خود استان سنه استفاده مى شود يعنى از ٣٣ سد تنها ٨٪‏ اين آبها در خود استان سنه مصرف مى شود. اين در حاليست كه براى ساخت اين ٣٣ سد آسيب فراوانى به محيط زيست استان كوردستان وارد مى شود و حدود ٣٠ هزار هكتار از اراضى جنگلى و بخش قابل توجهى از اراضى كشاورزى استان سنه زير آب رفته است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستا