تراکم زیاد دانش اموزان و کمبود کلاسهای درسی اعتراض اولیای دانش اموزان را برانگیخت

بر اساس خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ، تراکم کلاسها در دبستان 15خرداد شروینه از توابع جوانرود در شرق کوردستان کیفیت اموزشی این مدرسە را تحت شعاع قرار دادە و باعث افت تحصیلی دانش اموزان شدە است. تراکم دانش اموزان بە حدی است کە  آموزش را با مشکل جدی  مواجه کرده است.

بر اساس گزارش دریافتی نزدیک بە هفتاد نفر در مدرسەای کوچک با کلاسهای درسی بسیار کوچک جا دادە شدەاند. اولیای این دانش اموزان خواستار رسیدگی مسئولان اموزش و پرورش این ناحیە بە مشکلات مدرسە مذکور شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان