برای ٢٤١ فرصت شغلی بیش از ٧٠٠٠ نفر شرکت کردند

” شركت اوا سلامت” و طرف قراداد دانشگاه پزشكى و خدمات بهـداشتى و درمانى استان ” سنه” جهـت تامين نيروى خدماتى، مورد نيازدانشگاه، تعداد ٢٤١ نفر نيرو را از ميان ٧٠٠٠ داوطلب در رديف شغلى خدماتى، نگهـبانى و كمك پرستارى از طريق برگرارى ازمون كتبى استخدام مى كند، اما اوج فاجعه را مى توان در اين ديد كه هـفت هـزار نفر از شهـروندان كورد در شرق كوردستان براى ازمون استخدامى برای شغلهایی  شركت مى كنند کە  نە درامد انجانی دارند و نە اینکە شغلهایی هستند کە نیاز بە مدارک دانشهاگی دارند این در حالی است کە بە گفتە کاربدستان جمهوری اسلامی ایران شرق کوردستان بیشترین تحصیل کردەگان دانشگاهی  بیکار را در خود جای دادە است کە زبان گوياى فقر و تبعيض  تمام نشدنى  جمهوری اسلامی ایران نسبت بە شهروندان شرق کوردستان   بە وضوح  در این گفتە ها  دید.

یکی از شرکت کنندەگان در این ازمون بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت او دارای مدارک دانشگاهی در سطح کارشناسی است اما سالهاست کە بەعنوان کارگر ساختمانی مشغول کار است و شرکت در این ازمون را  با وجود اینکە مدارک تحصیلی او بسیار  بیشتر از شغلهایی  است کە او درخواست کردە  اما امیدوار است کە  صاحب یک شغلی بشود کە بتواند هزینه زندگی او را تامین  کند او میگوید دیگر نمی تواند از خانواده تقاضای کمک داشتە باشد.

درهمین رابطە قابل ذکر است، بيش از ٣٠٪‏ از كارگران ساختمانى در استان ” سنه” از بيمه اجتماعى محروم هـستند و با وجود اينكه طبق قانون كار دولت جمهـورى اسلامى اين كارگران بايد تحت پوشش بيمه اجتماعى قرار مى گرفتند، اين امر در شرق كوردستان به دليل تبعيضات جمهـورى اسلامى ايران نسبت به شهـروندان است كه بيش از ده سال از گذشت اين قانون، هـنوز در مورد شهـروندان شرق كوردستان به اجرا گذاشته نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان