دست اندركاران حكومت تركيه و درخواست زندان حبس ابد براى ” يوكسه كداغ”

بر اساس گزارشى كه جمعيت حقوق بشر كردستان دريافت كرده است، حكومت  تركيه درخواست مجازات زندان حبس ابد براى رهـبر حزب دموكراتيك خلقهـا” يوكسه كداغ” كرده است.

در ادامه اين گزارش قيد شده كه   بازرسان دولت ترکیە در شهر وان بازجویی از خانم یوکسە کداغ را در تاريخ ١١-٤-٢٠١٥ اغاز کردە و  از دادگاە خواستەاند کە حکم حبس ابد را برای وی صادر کنند .

سیات   روز نیوز  خبرى را در اين ارتباط نوشتە است  كه در حال حاضر بازجويى شهروندان کورد  در دادگاهـاى عالى كشور تركيه شروع شده و  حكومت تركيه يك جنگ بزرگ و هـمه جانبه عليه ملت كورد  اغاز  كرده است، كه دامنه ى اين جنگ كينه توزانه دولت ترك بر ضد شهروهندان کورد  بر كسى پنهـان نيست.

دامنه ى اين جنگ نابرابر هـمه ى اركان جامعه ى ملت كورد را اعم از نمايندگان كورد  در پارلمان ترکیە ، ريس شهـرداريهـاى  شمال کوردستان ، فعالين سياسى و مدنى كورد در بر گرفته است.  اكنون هـزاران نفر از شهروندان کورد  در شمال كوردستان در زندانهـاى دولت تركيه زندانی  میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان