خطر دیپورت سە پناە جوی کورد

قادرشیری،دلیر روزگرد،محمود فتاح زاده از زندانیان سیاسی سابق در زندانهای ایران، هم اکنون در کشور آلمان در بازداشت به سرمی برند.مقامات این کشورگفته اند«آنها را به ایران دیپورت خواهند کرد»

به گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان،«قادرشیری،دلیرروزگرد،محمودفتاح زاده»درزمان ورود به عنوان پناهجو به کشور آلمان،ازسوی نیروهای مرزی آلمان بازداشت، و هم اکنون در یک مکان نظامی ،در بازداشت می باشند

یکی از این پناهجویان«قادرشیری» در تماسی که با جمعیت حقوق بشرکوردستان داشته،گفته است: به دلیل ایرانی بودن ونبود مدارک شناسایی لازم ،توسط مقامات آلمان تهدید به دیپورت شده اند.

این سه پناهجو مدتی قبل بدلیل تعقیب و اقدام به بازداشت دوباره از سوی مقامات امنیتی ایران ،ازکشور خارج شده بودند.

«قادرشیری ،دلیر روز گرد ،محمودفتاح زاده» از زندانیان سابق سیاسی بوده وهرکدام مدتی اززندگی خود را در زندانهای ایران به اتهام سیاسی سپری نموده اند.

درتماس تلفنی که «قادرشیری» با جمعیت حقوق بشرکوردستان داشته ،از نهادهای حقوق بشری خواستار تلاشهای لازم برای لغو وجلوگیری از دیپورت خود ،« دلیرروزگرد ومحمودفتاح زاده» شده است.