اتخاذ مادەی ٢٢١ آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها در مورد شهلا محمدیانی

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان   بر اساس  مادەی ۲۲۱ آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مورد شهلا محمدیانی زندانی کورد بە اجرا گذاشتە میشود.  طبق این مادە  ماده محکومین بە اقدام علیه امنیت کشور و  جاسوسی  برای کشور بیگانە، از حق مرخصی محروم هستند.

بعد از درخواست مرخصی از سوی شهلا محمدیانی ۲۸ ساله فرزند مصطفی در زندان تبریز، دستگاه قضایی و مسئولین زندان  بە او گفتەاند کە  بر اساس  ماده ۲۲۱ مستثنیات اعطای مرخصی، از اعطای مرخصی به او ممانعت به عمل میاورند.

لازم بە ذکر است  کە شهلا محمدیانی روز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مهاباد به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی و تبلیغ علیه نظامبه ۴ سال حبس محکوم شده و محکومیت وی بر مبنای اقدام علیه امنیت کشور و  جاسوسی  برای کشور بیگانە نیست.

شهلا محمدیانی روز ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۴ در شهر مهاباد بازداشت و پس از ۶۷ روز نگهداری در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات این شهرستان به زندان مهاباد منتقل شده و پس از چهار ماه به تبریز انتقال دادە شد. خانواده  شهلا  تاکید دارند که او با احزاب کوردستانی ارتباطی نداشتە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان