اعلام حکمی ناعادلانە از سوی دادگاه برای زندانی سیاسی کورد

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان در شب ۱٦ مهر سال ۱۳۹٤ شمسی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد در شرق کردستان با یورش به خانه ی پدری “شهلا محمدیان” و بدون اینکه هیچ مجوزی و حکم بازداشت از سوی دادگاه به ایشان نشان داده شود ، شهلا محمدیان را با فحاشی  به پدر ایشان و ضرب و شتم بازدداشت و به مکان نامعلومی انتقال می دهند .

شهلا محمدیان پس از ٦۷روز بازداشت در سلولهای انفرادی اطلاعات و بعد از شکنجه های فراوان در اخرین روزهای پاییز ۲۸ آذر در شعبه ی یکم دادگاه انقلاب به اتهام همکاری و ارتباط با یکی از احزاب اپوزسیون و دژ جمهوری اسلامی به چهار سال حبس محکوم و به مدت ده ماه به شهر تبریز تبعید گردیده بود برای تحمل کیفر تحمیل شده بر نامبرده.

اگر چه شهلا محمدیان از اختیار کردن وکیل محروم گردیده بود ، اما یکی از اعضای خانواده اش اعلام کرد ، که اتهامات وارده بر شهلا هیچ اساس و دلیل و مدرکی نداشته و تمامی این اتهامات را رد کرد و افزود که حکم چهار سال حبس از سوی دادگاه بدون هیچ دلیل و مدرکی ناعادلانه بوده ، چرا که با شکنجه های فراوانی که بر روی شهلا صورت گرفته و حتی کتف ها و شانه هایش در زیر شکنجه ، دچار شکستگی گردیده و توانای حرکت دادنشان را ندارد و این نیز این حقیقت را اسباط می گرداند که در زیر شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعترافاتی میگردد که هرگز این فعالیت و کارها را انجام نداده است.

 

جمعیت حقوق بشر کردستان