تداوم کودتا برعلیە کوردها: رؤسای مشترک شهرداریهای گَوَر و چَلە هم بازداشت شدند

تداوم کودتا برعلیە کوردها: رؤسای مشترک شهرداریهای گَوَر و چَلە هم بازداشت شدند
بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای پلیس دولت ترکیە بە ساختمانهای شهرداری دو شهر گَوَر و چَلە در شمال کوردستان یورش بردە و رؤسای مشترک شهرداری و تعدادی از شهروندان را بازداشت کردەاند.

خبرگزاری فرات در خبری در این پیوند آوردە است: اوایل بامداد امروز پلیس ترکیە بە ساختمان شهرداری گَوَر حومە جولمرگ حملە کردە و عادلە کوزای و تعدادی از کارمندان این شهرداری این شهر را بازداشت کردند.

از سوی دیگر نیروهای پلیس ترکیە با یورش بە شهرداری چَلە هالیل دومان و سروت تونچ رؤسای شهرداری این شهر را بازداشت کردەاند. همچنین خدر دمیراوغلو از مشاوران شورای شهرداری و جمهور ازدمیر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در این شهر و فرحان آکیوز از مسئولان شهرداری ، مهمت کانار رئیس سابق شهرداری و کاظم تکین آلپو و عثمان کانار و رمزی کانات از مسئولین سازمان مایادَر را بازداشت کردەاند.

گزارشها از محاصرە شهرداریهای هر دو شهر از سوی نیروهای پلیس حکایت دارند و گفتە شد کە تفتیش ساختمانهای شهرداری همچنان ادامە دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان