سیروس عباسی باقید وثیقە موقتا آزاد شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۶ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، سیروس عباسی شهروند اهل دیولان و مدیر آموزشگاە زانست کوردستان بە قید وثیقە از زندان حکومت ایران در سنندج(سنە) موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

بر اساس گزارش، سیروس عباسی در تاریخ ۱٨ شهریور بە همراە برادرش آزاد عباسی بە ادارە اطلاعات رژیم ایران در سنندج احضار شدە سپس بازداشت شدە بودند.

لازم بە ذکر است کە، سیروس عباسی پیشتر و در جریان خیزش ژن ژیان آزادی بە دلیل شرکت در اعتراضات و صدور بیانە بر سر مزار جانباختگان شهر دیولان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپاس بە زندان محکوم شدە بود.

نامبردە پس از مدتی از زندان آزاد سپس پیشاپیش سال روز جان باختن جانباختگان شهر دیولان احضار و مجدادا بازداشت شدە بود.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید