ده ها راس اسب  توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران گلولە باران شدند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است, روز پنجشنبە  یکم مهرماه   ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران  بە  کولبران و کاسبکاران در  منطقه ماشکانِ کونره  در نزدیکی پیرانشهر شرق کوردستان  تیراندازی کرده‌اند.  کولبران و کاسبکاران برای نجات جان خود فرار کرده  ولی  قاطرها و اسبهای بجا ماندە  توسط  نیروهای امنیتی هدف تیراندای  قرار گرفته  و بیش از ١٠ راس  از انها کشته شدند.

درادامە گزارش امدە است کە  بلافاصلە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  اموال کولبران را کە در بر پشت اسبها و قاطرهای کشتە شدە بجا ماندە بود مصادرە کردە و با خود بردند.

لازم بە ذکر است کە طی سال جاری بیش از ١٥٠  مورد تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بە سوی کولبران و کاسبکاران کورد گزارش شدە است کە تلفات جانی کولبران  بیش از ٧٨ نفر گزارش شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان