بازداشت برادران دهدار با توسل بە خشونت

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۲٨ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در #سنندج(سنە) با یورش بە منزل خانوادگی #خبات_دهدار و #رامیار_دهدار و با توسل بە خشونت نامبردگان را #بازداشت و با خود بە مکان نامعلوی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای امنتی حین بازداشت، بە خانوادە این دو شهرود بی حرمتی کردە و گوشی های موبایل برادران دهدار را نیز ضبط کردە و با خود بردەاند.

لازم بە ذکر است کە، خبات دهدار فعال کارگری شهر سنندج سال گذشتە در جریان خیزش سراسری در ۲٨ مهرماە بازداشت و ۷ آبان با قیدوثیقە بەشیوە موقت آزادشدە بود.

شایان ذکر است کە، بازداشت این شهروندان بدون حکم قضایی صورت گرفتە و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید