جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتسلایدرفعال محیط زیست

سقز؛ انتقال آزاد امینی فعال محیط زیست بە بازداشتگاە امنیتی سنندج

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شنبە ٢٥ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، آزاد امینی عضو انجمن هیوای زانست و انجمن زیست محیطی ژیان سبز سقز در یک تماس کوتاە تلفی با خانوادەاش از انتقال خود بە یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در سنندج ” سنە ” خبر داد.

براساس این گزارش، این فعال محیط زیستی از دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم شدە و نهادهای امنیتی نیز از آزادی موقت وی با تودیع قرار وثیقە ممانعت بە عمل آوردەاند.

ف.ر

Related posts

یک هنرمند اهل قروە توسط نیروهای سرکوبگر ایران ربودە شد

Rahim Kholafai

کشته شدن یک کولبر در ارتفاعات هورامان

Bilal Enferadi

بازداشت ادامه دار شهروندان در سنندج