احضار یک شهروند جهت اجرای حکم #زندان در کامیران

ک.م.م.ک:

پایگاە خبری جمعیت حقوق بشرکوردستان، جمعە ۱۵ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی مطلع شد کە، طی چند روز گذشتە، یک شهروند اهل روستای ماراو از توابع سنندج(سنە) بە نام شنو مارابی توسط شعبە اجرای احکام دادگاە عمومی و انقلاب ایران در کامیران جهت اجرای حکم زندان احضار شدە است.

در برگە احضاری کە ۱۰ مهرماە بە دست نامبردە رسیدە است، قید شدە است وی باید نهایتا تا ۱۰روز از تاریخ دریافت برگە احضار خود را بە شعبە دادگاە مربوطە معرفی کند.

لازم بە ذکر است کە، پیشتر و درسال ۱۳۹۹ خورشیدی، شنو مارابی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و پس از دوماە نگهداری در بازداشتگاە امنیتی حکومت ایران و سپری کردن دوران بازجویی، ازسوی دادگاە عمومی و انقلاب ایران درشهر بانە بە اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران” بە ۶ ماە حبس تعزیری محکوم شد.

لازم بە یادآوری است کە، شهروند مذکور در طول دوران بازداشت از حق داشتن وکیل و تماس با خانوادە محروم بود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید