همزمان با سال روز جانباختن ژینا و تداوم بازداشتها دو شهروند در سقز بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ و در ادامە اعتراضات بە مناسبت سال روز خیزش انقلاب #ژن_ژیان_آزادی، دو شهروند در سقز بە اسامی فرزاد رحمتی و سیروان حسنی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس گزارش، بازداشت سیروان حسنی همراە با خشونت وضرب و شتم بودە است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این بر از محل نگهداری و دلیل بازداشت این شهروندان اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید