مهاباد؛ احضار و تهدید خانوادە جانباختە شورش نیکنام

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، دوشنبە ٦ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، نهادهای امنیتی ایران در مهاباد، پدر، برادر و همسر جانباختە انقلاب آزادی زن شورش نیکنام را احضار و وی را تهدید کردەاند باید از شرکت در هر گونە مراسم سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی خوداری کند.

شورش نیکنام در اوایل آذرماە سال گذشتە در جریان انقلاب آزادی زن در شهر مهاباد با ضرب گلولە نیروهای امنیتی ایران مجروح و بر اثر شدت جراحات واردە در یکی از بیمارستان‌های اورمیە جانباخت.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید