شهریار براتی نیا از ترکیە بە ایران دیپورت شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش‌هایی که بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده شهریار براتی‌نیا، پنج شنبت ۱۲ مرداد ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، زندانی سیاسی سابق و فعال کارگری از ترکیە بە ایران مسترد شده است.

یکی از همراهان شهریار براتی‌نیا کە با او در استانبول بازداشت و بە اردوگاهی در نزدیکی مرز ایران منتقل شدە بود گفتە کە دیشب او را بە مقامات ایرانی در مرز تحویل دادە اند.

در دو پیام کوتاە کە آقای براتی‌نیا بە یکی از دوستانش فرستادە گفتە کە مقامات ترکیە اجازە دیدار با وکیل را بە او ندادند و به زور اسلحە وادارش کردند که نامە استرداد داوطلبانە را امضا کند.

شهریار براتی‌نیا کە درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق لرنشین ایران گزارش می‌داد قبل از شروع اعتراضات سراسری پارسال در ایران به ترکیە پناهندە شدە بود. 

م.پ

دیدگاهتان را بنویسید