جمعیت حقوق بشر کوردستان
تبعیدحکم زندانسلایدرمحکوم بە زندان

احکام سنگینی برای روحانی کورد ابراهیم کریمی صادر شد

ک.م.م.ک:

روز چهارشنبه ۲۴م خرداد ماه سال۱۴۰۲ی خورشیدی، دادگاه ویژه روحانیان همدان احکام سنگینی را برای روحانی کورد ابراهیم کریمی واعظ وامام جماعت ننله صادر نمود، احکام صادره عبارتند از : وهله اول ۱۱ سال زندان تعزیری ‌ودر مرحلهٔ دوم وی را به اتهام تهدید به قتل کیوان مرادیان امام جماعت آساوله به یک سال حبس محکوم کرده‌‌اند. و حکم برای همیشه حق ارائه خطبه‌های مذهبی را از وی گرفتند ، ممنوع اللباس روحانیت و دو سال تبعید به بوشهر در استان خوزستانرا برای نامبرده صادر نمودند.

لازم به یادآوری است که، نامبرده جمعابه ۱۲ سال زندان، دو سال تبعید و محرومیت دائمی از حق ارائه خطابه‌های مذهبی و پوشیدن لباس روحانیت محکوم شده است.

ع – ر

Related posts

انتقال ملا انور رستگار به زندان حکومت ایران در اورمیه

Bilal Enferadi

شرایط وخیم سلامت ناصر فهیمی در سایه عدم رسیدگی پزشکی در زندان

Bilal Enferadi

خودکشی سه شهروند

Rahim Kholafai