قصرشیرین؛ خودکشی یک سرباز در برجک نگهبانی

ک.م.م.ک:

براساس اطلاع جمعیت حقوق بشر کوردستان، شامگاە یکشنبە ٢١ خرادماە ١٤٠١ خورشیدی یک جوان حدود ١٩ سالە با هویت آرین طاهری اهل شهرستان سرپل‌ذهاب حین نگهبانی در برجک زندان حکومت ایران در قصرشیرین با اسلحە سازمانی اقدام بە خودکشی نمودە و بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع موثق در این بارە گفتە، خانوادە آرین از قشر فقیر جامعە هستند و وی بدلیل فقر و نداری دست بە خودکشی زدە است.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید